Quản lý thiết lập cửa hàng

TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ CỬA HÀNG

 • Đăng cài đặt trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Cài đặt trong menu Woosmart.

CÀI ĐẶT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CỬA HÀNG

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Chung.

CÀI ĐẶT THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

 • Trong phần Địa chỉ cửa hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Địa chỉ
  • Quốc gia / Thành phố

CÀI ĐẶT THÔNG TIN CHUNG

 • Trong phần Tùy chọn chung cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Bán chỉ một số khu vực
  • Địa điểm giao hàng
  • Vị trí khách hàng mặc định
  • Kích hoạt thuế
  • Bật mã ưu đãi

CÀI ĐẶT THÔNG TIN TIỀN TỆ

 • Trong phần Tùy chọn tiền tệ cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tiền tệ
  • Vị trí tiền tệ
  • Ký tự ngăn cách phần ngàn
  • Dấu cách phần thập phân
  • Số chữ số phần thập phân

CÀI ĐẶT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Sản phẩm.

CÀI ĐẶT TRANG CỬA HÀNG

 • Trong phần Trang cửa hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Trang cửa hàng
  • Trạng thái thêm vào giỏ hàng

CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

 • Trong phần Đo lường cài đặt các trường thông tin sau:
  • Đơn vị trọng lượng
  • Đơn vị kích thước

CÀI ĐẶT ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 • Trong phần Đánh giá cài đặt các trường thông tin sau:
  • Cho phép đánh giá
  • Đánh giá sản phẩm

CÀI ĐẶT KIỂM KÊ KHO HÀNG

 • Trong phần Kiểm kê kho hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Quản lý kho
  • Thời gian giữ hàng (phút)
  • Thông báo
  • Người nhận thông báo
  • Ngưỡng sắp hết hàng
  • Ngưỡng hết hàng
  • Trạng thái hết hàng
  • Định dạng kho

CÀI ĐẶT THÔNG TIN GIAO HÀNG

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Giao hàng.

CÀI ĐẶT KHU VỰC GIAO HÀNG

 • Trong phần Khu vực giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tên vùng
  • Khu vực
  • Các phương thức giao hàng

CÀI ĐẶT TÙY CHỌN GIAO HÀNG

 • Trong phần Tùy chọn giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tính toán
  • Địa điểm giao hàng

CÀI ĐẶT LOẠI HÌNH GIAO HÀNG

 • Trong phần Loại hình giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Thêm loại vận chuyển

CẤU HÌNH THÔNG TIN THANH TOÁN

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Thanh toán.

CÀI ĐẶT THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

 • Trong phần phương thức thanh toán Trả tiền mặt khi nhận hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Bật/Tắt
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Hướng dẫn
  • Bật các phương thức giao hàng
  • Chấp nhận cho các đơn hàng ảo

CÀI ĐẶT THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

 • Trong phần phương thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Bật/Tắt
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Hướng dẫn
  • Thông tin tài nhập

CÀI ĐẶT THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ

CẤU HÌNH THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Tài khoản & Bảo mật.

CẤU HÌNH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

 • Trong phần Khách thanh toán cài đặt các trường thông tin sau:
  • Khách thanh toán
  • Tạo tài khoản
  • Yêu cầu xóa tài khoản
  • Xóa dữ liệu cá nhân

CẤU HÌNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Trong phần Chính sách bảo mật nhập nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Chính sách với tài khoản
  • Chính sách bảo mật thanh toán

CẤU HÌNH LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Trong phần Giữ lại thông tin cá nhân nhập nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Giữ lại tài khoản không hoạt động
  • Giữ lại đơn hàng đang chờ thanh toán
  • Giữ lại đơn hàng thất bại
  • Giữ lại đơn hàng đã hủy
  • Giữ lại đơn hàng đã hoàn thành

CẤU HÌNH EMAIL THÔNG BÁO

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Email.

CÀI ĐẶT HÀNH ĐỘNG EMAIL THÔNG BÁO

 • Trong phần Email thông báo cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Đơn hàng mới
  • Đơn hàng mới
  • Hủy đơn hàng
  • Đơn hàng không thành công
  • Đơn hàng tạm giữ
  • Đang xử lý đơn hàng
  • Đơn hàng đã hoàn thành
  • Hoàn trả đơn hàng
  • Hoá đơn / Thông tin đơn hàng
  • Ghi chú khách hàng
  • Đặt lại mật khẩu
  • Tài khoản mới

CÀI ĐẶT TÙY CHỌN EMAIL NGƯỜI GỬI

 • Trong phần Tùy chọn email người gửi cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Tên “người gửi”
  • “Từ” địa chỉ

CÀI ĐẶT MẪU EMAIL

 • Trong phần Mẫu email cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Ảnh đầu trang
  • Nội dung cuối trang
  • Màu cơ bản
  • Màu nền
  • Màu nền body
  • Màu chữ

CẤU HÌNH NÂNG CAO