Quản lý sản phẩm

Mục Sản phẩm được dùng để đăng tải các nội dung liên quan đến sản phẩm (nếu có). Cách sử dụng cũng tương tự như thể loại Bài viết (Post) nhưng được bổ sung thêm các phần dữ liệu chi tiết hơn, phù hợp với việc quản lý sản phẩm.

MENU SẢN PHẨM

Menu San Pham Website Sieu Muc Tieu

 • Tất cả sản phẩm — Quản trị danh sách các sản phẩm, trong đó cho phép tạo mới, thay đổi hoặc xóa sản phẩm của bạn.
 • Thêm mới — Thêm mới sản phẩm vào website của bạn.
 • Danh mục — Quản trị danh sách các danh mục (có phân cấp), trong đó cho phép tạo mới, thay đổi hoặc xóa danh mục trên website của bạn.
 • Từ khóa — Dùng để phân loại sản phẩm tuy nhiên không có phân cấp.
 • Các thuộc tính — Quản trị danh sách các thông tin bổ sung cho sản phẩm, trong đó cho phép tạo mới, thay đổi hoặc xóa thuộc tính sản phẩm trên website của bạn.

Đối với những sản phẩm có nhiều phân loại, bắt buộc chúng ta phải tạo phân loại thuộc tính sản phẩm trước thì khi tạo sản phẩm, mới có thể tạo ra các biến thể cho sản phẩm đó. Ví dụ: Áo Thun có phân loại áo theo màu sắc: Trắng, Đen, Xanh,… và phân loại theo kích cỡ: Size M, Size L, Size XL,…

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Các thuộc tính trong menu Sản phẩm.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Cac Thuoc Tinh San Pham Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO THUỘC TÍNH SẢN PHẨM MỚI

 • Nhấp vào mục Các thuộc tính trong menu Sản phẩm.
 • Trong khu vực Thêm thuộc tính mới nhập nội dung cho thuộc tính mới, lựa chọn đúng Loại thuộc tính rồi nhấp vào nút Thêm thuộc tính mới.

Cach Tao Cac Thuoc Tinh San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

Lựa chọn đúng Loại thuộc tính giúp việc thể hiện thuộc tính sản phẩm trên website được rõ ràng tường minh hơn, giúp khách hàng dễ dàng hình dung được phân loại sản phẩm:

 • Dạng màu sắc: Dùng cho những chủng loại thuộc tính sản phẩm có tính chất giúp phân loại biến thể sản phẩm qua màu sắc.
 • Dạng hình ảnh: Dùng cho những chủng loại thuộc tính sản phẩm có tính chất giúp phân loại biến thể sản phẩm qua hình ảnh sản phẩm cụ thể.
 • Dạng nhãn: Dùng cho những chủng loại thuộc tính sản phẩm có tính chất giúp phân loại biến thể sản phẩm qua nhãn đơn giản.

CÁCH CHỈNH SỬA THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Cách 1: Nhấp vào tên thuộc tính trong danh sách thuộc tính.
 • Cách 2: Đưa chuột vào dưới tên thuộc tính cần sửa, sau đó nhấp vào Sửa.
 • Cập nhật lại nội dung cho thuộc tính này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Thuoc Tinh San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa thuộc tính khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đưa chuột vào dưới tên thuộc tính cần xóa.
 • Sau đó nhấp vào Xóa.

Cach Xoa Thuoc Tinh San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

CHỦNG LOẠI CỦA THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

Mỗi phân loại thuộc tính sản phẩm sẽ cho phép tạo ra nhiều chủng loại thuộc tính sản phẩm. Ví dụ:

 • Thuộc tính kích cỡ, có các chủng loại thuộc tính con như: Size M, Size L, Size XL,…
 • Thuộc tính màu sắc, có các chủng loại thuộc tính con như: Trắng, Đen, Xanh,…

Khi sản phẩm thực tế của bạn có nhiều biến thể, bắt buộc phải chủng loại thuộc tính sản phẩm trước khi tạo sản phẩm, để khi đi vào tạo sản phẩm trên website thì mới có thể tạo ra các biến thể như sản phẩm trên thực tế.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ CHỦNG LOẠI THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Lựa chọn thuộc tính muốn cấu hình.
 • Nhấp vào chữ Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm bên dưới thuộc tính đó

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Cac Chung Loai Thuoc Tinh San Pham Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO CHỦNG LOẠI THUỘC TÍNH SẢN PHẨM MỚI

 • Lựa chọn thuộc tính muốn cấu hình.
 • Nhấp vào chữ Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm bên dưới thuộc tính đó
 • Trong khu vực Thêm mới chủng loại thuộc tính nhập nội dung cho chủng loại thuộc tính mới, rồi nhấp vào nút Thêm mới.

Cach Tao Chung Loai Thuoc Tinh San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA CHỦNG LOẠI THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Cách 1: Nhấp vào tên chủng loại thuộc tính bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cách 2: Đưa chuột vào dưới tên chủng loại thuộc tính cần sửa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 • Cập nhật lại nội dung cho chủng loại thuộc tính này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Chung Loai Thuoc Tinh San Pham Tren Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA CHỦNG LOẠI THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa chủng loại thuộc tính của sản phẩm khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh chủng loại thuộc tính bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Chung Loai Thuoc Tinh San Pham Tren Website Sieu Muc Tieu

TỪ KHÓA

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ TỪ KHÓA SẢN PHẨM

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Từ khóa trong menu Sản phẩm.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Tu Khoa San Pham Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO TỪ KHÓA SẢN PHẨM MỚI

 • Nhấp vào mục Từ khóa trong menu Sản phẩm.
 • Trong khu vực Thêm từ khóa mới nhập nội dung cho từ khóa mới, rồi nhấp vào nút Thêm từ khóa mới.

CÁCH CHỈNH SỬA TỪ KHÓA SẢN PHẨM

 • Nhấp vào mục Từ khóa trong menu Sản phẩm.
 • Nhấp vào tên từ khóa bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho từ khóa này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

CÁCH XÓA TỪ KHÓA SẢN PHẨM

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa từ khóa khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Từ khóa trong menu Sản phẩm.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh từ khóa bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

DANH MỤC SẢN PHẨM

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ DANH MỤC

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Danh mục trong menu Sản phẩm.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Danh Muc San Pham Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO DANH MỤC SẢN PHẨM MỚI

 • Nhấp vào mục Danh mục trong menu Sản phẩm.
 • Trong khu vực Thêm danh mục mới nhập nội dung cho danh mục mới, rồi nhấp vào nút Thêm danh mục mới.

Cach Tao Danh Muc San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Nhấp vào mục Danh mục trong menu Sản phẩm.
 • Nhấp vào tên danh mục bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho danh mục này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

CÁCH XÓA DANH MỤC SẢN PHẨM

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa danh mục khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Danh mục trong menu Sản phẩm.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh danh mục bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

SẢN PHẨM

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả sản phẩm trong menu Sản phẩm.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Tat Ca San Pham Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO SẢN PHẨM MỚI

 • Nhấp vào mục Thêm mới trong menu Sản phẩm.
 • Tạo nội dung mới cho sản phẩm này, rồi nhấp vào nút Đăng hoặc Lưu nháp.

Cach Tao San Pham Moi Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA SẢN PHẨM

 • Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho sản phẩm này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

CÁCH XÓA SẢN PHẨM

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả sản phẩm trong menu Sản phẩm.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Bỏ vào thùng rác. (Những sản phẩm muốn xóa sẽ được di chuyển sang mục Thùng rác – để trong tình huống có nhầm lẫn thì vẫn có thể khôi phục lại nội dung những sản phẩm này)
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.
 • Nếu muốn xóa vĩnh viễn những sản phẩm này, bạn nhấp chọn vào mục Thùng rác.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa vĩnh viễn (lúc này những sản phẩm đã xóa không thể khôi phục lại được nữa).